Política de devolucions

  1. DRET DE DESISTIMENT:

8.1 Dret de desistiment: L’usuari té dret a l’exercici del dret de desistiment, i per a això compta amb un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte, sense penalització per al seu exercici; s’haurà de realitzar el reintegrament al consumidor de l’import total de la compra, és a dir, el preu del producte més les despeses d’enviament, dins dels 14 dies següents a l’exercici del dret de desistiment per part de l’usuari/consumidor. En relació amb les despeses d’enviament per a la devolució dels productes, aquestes aniran a càrrec de l’usuari-consumidor. L’exercici del dret de desistiment no està sotmès a cap formalisme. El consumidor només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent de la necessària segons la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament, sense que per això vegi limitat el seu dret a l’exercici d’aquell. Per dur a terme aquest dret de desistiment pot omplir aquest formulari amb el seu número de comanda (per obtenir el reemborsament de l’import del/s producte/s dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) al costat de les seves dades de contacte. Podrà remetre’ns-ho a través del mail weblaferreteria.shop o per correu postal (per qualsevol mitjà admès en dret), sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d’aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi del/s productes per motius tècnics subjectes a la garantia d’aquest/s producte/s.

Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb els quals li va ser lliurat, sense danys ni marques de desgast de cap mena, i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia del mateix a la direcció que li hem facilitat.

És recomanable la devolució en el seu embalatge original, en cas que no sigui possible, el producte podria patir una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l’embalatge i protecció del/s productes que envia, així com de les despeses derivades de l’enviament.

Sempre que els productes siguin retornats dins del termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de cap desgast i complint amb els requisits establerts en aquest apartat, li reemborsarem l’import total de la compra.

Excepcions al dret de desistiment: El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

  1. La prestació de serveis, un cop el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, un cop el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
  2. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
  3. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  4. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
  5. El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.

8.2 Devolució per error en la comanda per part de Ses Vernes, S.L.: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, a causa d’algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; Ses Vernes, S.L. correrà amb les despeses de recollida del producte tramès per error i lliurament del corresponent al de la comanda realitzada.

8.3 Comprovació de les Devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució aniran a càrrec de Ses Vernes, S.L. que, una vegada a les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts a l’apartat.

En cas de faltar algun dels elements, li comunicaríem per escrit via mail indicant-li el contingut que falti.